FÖREBYGGANDE ARBETE
MOT SEXUELLA ÖVERGREPP

I enighet med Riksidrottsförbundets rekommendationer har Malmö Allmänna Idrottsförenings styrelse beslutat att begära alla våra tränare, lagledare och anställda uppvisar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Alla tränare och lagledare i föreningen ska själva beställa ett registerutdrag för uppvisande (se nedan).

Begäran om förnyat registerutdrag kommer att krävas femte år. Utdraget kommer kontinuerligt krävas av alla ledare som tillkommer i framtiden.

Åtgärden är en del av föreningens förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier samt till främjande av trygga idrottsmiljöer.

Utdraget som ni som ledare ska uppvisa hittar ni blankett för polisens hemsida där den samma kan beställas.
Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn

Utdraget är avsett för dig som ombetts lämna in ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. PM 442.14 (14-06-13).

Registerutdraget skall endast uppvisas för av föreningen utsedd person. Vi har utsett konsulenten Annika Hovang till detta och finns tillgänglig på Malmö Allmänna Idrottsförenings kansli under ordinarie öppettider samt enligt överenskommelse. Vi kommer inte kopiera/spara eller på annat sätt dokumentera innehållet i någons registerutdrag utan endast notera att uppvisande skett.

RUTIN FÖR KONTROLL AV BEGRÄNSAT UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET AVSEENDE TRÄNARE OCH LAGLEDARE I MALMÖ ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING

SYFTE

Att säkerställa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar i Malmö Allmänna Idrottsförenings idrottsverksamhet.

ANSVAR

Malmö Allmänna Idrottsförenings styrelse är ytterst ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs under trygga förhållanden. Styrelsen har utsett föreningens kansli att säkerställa att samtliga tränare och ledare uppvisar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

OMFATTNING

Samtliga tränare, lagledare och anställda som är verksamma i föreningen.

RUTINBESKRIVNING

Utsedd konsulent sammanställer en förteckning över samtliga tränare och ledare som är verksamma i föreningen. Förteckningen ska innehålla namn, mailadress och ålder samt träningsgrupp.
Styrelsen utarbetar ett brev som ska skickas till berörda med information om detta krav samt information om var utdrag kan beställas. I brevet informeras också om var och när utdrag kan uppvisas.

Utsedd konsulent kontrollerar i uppvisat utdrag att inga anmärkningar finns. Utdraget skall lämnas in med polisens kuvert obrutet. Efter genomförd kontroll markeras i förteckningen att kontroll har genomförts.

INGA ANDRA NOTERINGAR ELLER ANTECKNINGAR FÅR GÖRAS!

Uppvisat utdrag behålls av tränaren/lagledaren eller förstörs av utsedda konsulenter.

Föreningens styrelseordförande kontaktas muntligt om utdrag innehåller anmärkningar eller om tränare/lagledare vägrar att uppvisa utdrag enligt ovan.

Nya tränare och lagledare som engageras till verksamheten ska uppvisa utdrag enligt ovan innan de påbörjar sitt engagemang.

Förnyat uppvisande av utdrag kommer att begäras femte år av samtliga aktiva tränare och lagledare.